Strelitziaceae

Géneros: 
Ravenala madagascariensis Sonn.